Number of documents

1

Publications by Alexis Michaud


Researcher (Chargé de recherches) at the Langues et Civilisations à Tradition Orale research centre of CNRS

E-mail: alexis.michaud@cnrs.fr


Ngôn ngữ   

Journal articles1 document

  • Alexis Michaud, Tuân Vu-Ngoc. Các thanh điệu thanh hầu hoá và phi thanh hầu hoá dưới tác dụng của sự nhấn âm: các giá trị hệ số mở tiến dần đến cực đại. Ngôn ngữ, 2007, 38(2), pp. 46-52. ⟨hal-00135814⟩